CSR เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตลาดในการส่งเสริมการขายยาสูบ พบกับภาพ Info ที่เข้าใจง่ายได้ที่นี่
http://www.tobaccowatch.in.th/
ดูเพิ่มเติม