27/ 07/ 2557 1,796
พฤติกรรมบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชน

งานวิจัยในประเทศไทยเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และพฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชน" ซึ่งจัดทำโดยศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัญหายาสูบประเภทบารากู่ในกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ความเชื่อและอื่นๆ ที่สนับสนุนการบริโภค ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่รู้จักบารากู่จากร้านสุรา 46.5 % รู้จักจากเพื่อน 20.1 % และรู้จักจากร้านค้าทั่วไป 15 % เมื่อสอบถามถึงเหตุผลในการสูบ เหตุผลส่วนใหญ่เกิดจากความอยากรู้ อยากทดลอง อยากรู้ว่าเป็นอย่างไร 89.6 % และพบว่าวัยรุ่นสามารถเข้าถึงบารากู่ได้ง่าย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการสูบบารากู่แพร่หลายมากขึ้น

โดยช่องทางการจำหน่ายบารากู่ พบ 8 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางค้าปลีก อินเทอร์เน็ต ร้านสุรา หรือสถานบันเทิงที่ให้บริการสูบ ณ จุดขาย การให้บริการส่งถึงที่พัก การขายส่ง แผงลอยไม่ถาวร การขายในบ้านของตัวเอง และร้านจำหน่ายอุปกรณ์แบบร้านถาวร ราคาจะแตกต่างกันไปตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลายพัน

ผลวิจัยทางด้านทัศนคติ พบว่า วัยรุ่นมีความเชื่อในด้านบวกเกี่ยวกับบารากู่ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดจากข้อเท็จจริง คือมีความเชื่อว่าบารากู่เป็นสิ่งที่ไม่อันตราย เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมอินเดียและตะวันออกกลางที่เก่าแก่ และเชื่อว่าบารากู่ทำมาจากผลไม้ หรือสมุนไพร บารากู่จึงปลอดภัยกว่าบุหรี่ เพราะไม่มีนิโคติน ไม่ทำให้เกิดอาการติดเหมือนบุหรี่ สูบแล้วทำให้รู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้บารากู่ยังมีกลิ่นหอมหวาน ซึ่งทำให้ผู้หญิงสนใจที่จะสูบมากกว่าบุหรี่ และส่วนใหญ่เชื่อว่าบารากู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมาย ทัศนคติดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้บารากู่มากขึ้น

ใบยาสูบบารากู่ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 24 ข้อหาขายหรือมีไว้เพื่อขายยาเส้นหรือยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบ ซึ่งหมายถึงการที่ไม่ได้แสดงฉลากเตือน เช่น ต้องระบุชื่อผู้นำเข้าและมีการติดคำเตือน นอกจากนี้ยังผิดพระราชบัญญัติศุลกากร ซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตเสียภาษีการนำเข้า ใบยาสูบจึงต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องผ่านกระทรวงการคลังก่อน แต่ก็ยังไม่ได้อนุญาตให้นำเข้า แต่สำหรับเตาบารากู่นั้นไม่ผิดกฎหมาย ยังไม่ได้อยู่ในการควบคุมของกฎหมายใดๆ ดังนั้นใบยาสูบบารากู่จึงเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายเท่านั้น ผู้สูบจึงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ใบยาสูบ แต่ใช้เป็นสารสกัดนิโคตินในรูปแบบของเหลวมาผสมกับผลไม้แห้งแทน ทำให้กฎหมายอาจจะไม่ครอบคลุมได้หมด ในปีนี้ 2556 นี้ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระหว่างการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ โดยเพิ่มการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ คาดว่าในปีหน้าการแก้ไขร่างดังกล่าวคงจะเรียบร้อยเสนอผ่านสภาได้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้สามารถใช้กฎหมายควบคุมการสูบบารากู่ได้มากขึ้น ในระหว่างที่รอพระราชบัญญัติฉบับใหม่นั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งดการอนุญาตการนำเข้า รวมถึงการจำหน่ายสารสกัดนิโคตินในประเทศควบคู่กับเครื่องสูบยาชนิดต่างๆ ถึงแม้ว่าใบสูบบารากู่จะเป็นสินค้าผิดกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบเห็นการซื้อขายบารากู่ตามร้านอาหาร สถานบันเทิง หรืออินเตอร์เน็ต พบเห็นวัยรุ่นสูบบารากู่กันอย่างแพร่หลาย ยังไม่เห็นหน่วยงานใดออกมาจับกุมอย่างจริงจัง 

นางสาววรมน สกุลวิวรรธน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ศรีรัช ลาภใหญ่, ชัชกุญช์ เตชะกิตติโรจน์, ศศิธร แจ่มถาวร, อิทธิเทพ หลีนวรัตน์, ปฐมพงษ์ วงษ์จันทร์; ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ. กลยุทธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และพฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชน.

27/ 07/ 2557 1,796
ย้อนกลับ